skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Mamo Gezahegne ; Ameni Gobena ; Legesse Mengistu ; Medhin Girmay ; Bjune Gunnar ; Abebe Fekadu

BMC Public Health, 01 March 2011, Vol.11(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-157

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Legesse, Mengistu ; Ameni, Gobena ; Mamo, Gezahegne ; Medhin, Girmay ; Bjune, Gunnar ; Abebe, Fekadu

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-157 ; PMID: 21385472

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Legesse, Mengistu ; Ameni, Gobena ; Mamo, Gezahegne ; Medhin, Girmay ; Bjune, Gunnar ; Abebe, Fekadu

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.157-157 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-157 ; PMCID: 3062609 ; PMID: 21385472

Toàn văn sẵn có

4
Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Legesse, Mengistu ; Ameni, Gobena ; Mamo, Gezahegne ; Medhin, Girmay ; Bjune, Gunnar ; Abebe, Fekadu

BMC Public Health, 12/2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-157

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Legesse, Mengistu ; Ameni, Gobena ; Mamo, Gezahegne ; Medhin, Girmay ; Bjune, Gunnar ; Abebe, Fekadu

BMC public health, 09 March 2011, Vol.11, pp.157 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21385472 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-157

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Legesse, Mengistu ; Ameni, Gobena ; Mamo, Gezahegne ; Medhin, Girmay ; Bjune, Gunnar ; Abebe, Fekadu

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.157 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-157

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of cervical tuberculosis lymphadenitis and its treatment in pastoral communities of the Afar region, Ethiopia

Legesse, Mengistu ; Ameni, Gobena ; Mamo, Gezahegne ; Medhin, Girmay ; Bjune, Gunnar ; Abebe, Fekadu

BMC Public Health. 2011 Mar 09;11(1):157 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-11-157

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...