skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale description and prediction of the thermomechanical behavior of multilayered plasticized PVC under a wide range of strain rate

Bernard, Christelle ; Bahlouli, Nadia ; Wagner-Kocher, Christiane ; Lin, Jian ; Ahzi, Saïd ; Rémond, Yves

Journal of Materials Science, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2625-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale description and prediction of the thermomechanical behavior of multilayered plasticized PVC under a wide range of strain rate

Bernard, C. ; Bahlouli, N. ; Wagner-Kocher, C. ; Lin, J. ; Ahzi, S. ; Rémond, Y.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14834-14849 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2625-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale description and prediction of the thermomechanical behavior of multilayered plasticized PVC under a wide range of strain rate.(Polymers)

Bernard, C. A. ; Bahlouli, N. ; Wagner-Kocher, C. ; Lin, J. ; Ahzi, S. ; Remond, Y.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), p.14834(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2625-5

Toàn văn sẵn có

4
Multiscale description and prediction of the thermomechanical behavior of multilayered plasticized PVC under a wide range of strain rate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale description and prediction of the thermomechanical behavior of multilayered plasticized PVC under a wide range of strain rate

Bernard, C. A. ; Bahlouli, N. ; Wagner-Kocher, C. ; Lin, J. ; Ahzi, S. ; Rémond, Y.

Journal of Materials Science, 10/2018, Vol.53(20), pp.14834-14849 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2625-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...