skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation and early development of barchan dunes: A case study of the Moroccan Atlantic Sahara desert.(Case study)

Elbelrhiti, Hicham

Geomorphology, Feb, 2012, Vol.138(1), p.181(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0169-555X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation and early development of barchan dunes: A case study of the Moroccan Atlantic Sahara desert

Elbelrhiti , Hicham

Geomorphology, 2012, Vol.138(1), pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0169-555X

Truy cập trực tuyến

3
Initiation and early development of barchan dunes: A case study of the Moroccan Atlantic Sahara desert
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation and early development of barchan dunes: A case study of the Moroccan Atlantic Sahara desert

Elbelrhiti, Hicham

Geomorphology, 2/2012, Vol.138(1), pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0169555X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.08.033

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation and early development of barchan dunes: A case study of the Moroccan Atlantic Sahara desert

Elbelrhiti, Hicham

Geomorphology, 2012, Vol.138(1), pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0169-555X ; E-ISSN: 1872-695X ; DOI: 10.1016/j.geomorph.2011.08.033

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...