skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of regulatory fit in visionary leadership

Stam, Daan Alexander ; Van Knippenberg, Daan ; Wisse, Barbara

Journal of Organizational Behavior, May, 2010, Vol.31(4), p.499(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of regulatory fit in visionary leadership

Stam, Daan Alexander ; Van Knippenberg, Daan ; Wisse, Barbara

Journal of Organizational Behavior, May 2010, Vol.31(4), pp.499-518 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.624

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of regulatory fit in visionary leadership

Stam, Daan Alexander; Knippenberg, Daan Van ; Wisse, Barbara

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2010, Vol.31(4), pp. 499-518 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of regulatory fit in visionary leadership

Stam, Daan ; van Knippenberg, Daan ; Wisse, Barbara

Journal of Organizational Behavior, May 2010, p.499 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.624

Toàn văn sẵn có

5
The role of regulatory fit in visionary leadership
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of regulatory fit in visionary leadership

Stam, Daan Alexander ; van Knippenberg, Daan ; Wisse, Barbara

Journal of Organizational Behavior, 05/2010, Vol.31(4), pp.499-518 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

E-ISSN: 10991379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.624

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...