skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of unsafe primary care for older adults: a mixed-methods analysis of patient safety incident reports

Cooper, Alison ; Edwards, Adrian ; Williams, Huw ; Evans, Huw P ; Avery, Anthony ; Hibbert, Peter ; Makeham, Meredith ; Sheikh, Aziz ; J. Donaldson, Liam ; Carson - Stevens, Andrew

Age and Ageing, 2017, Vol. 46(5), pp.833-839 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-0729 ; E-ISSN: 1468-2834 ; DOI: 10.1093/ageing/afx044

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of unsafe primary care for older adults: a mixed-methods analysis of patient safety incident reports

Cooper, Alison ; Edwards, Adrian ; Williams, Huw ; Evans, Huw P ; Avery, Anthony ; Hibbert, Peter ; Makeham, Meredith ; Sheikh, Aziz ; J Donaldson, Liam ; Carson-Stevens, Andrew

Age and ageing, 01 September 2017, Vol.46(5), pp.833-839 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-2834 ; PMID: 28520904 Version:1 ; DOI: 10.1093/ageing/afx044

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of unsafe primary care for older adults: a mixed-methods analysis of patient safety incident reports.(Author abstract)

Cooper, Alison ; Edwards, Adrian ; Evans, Huw P. ; Williams, Huw ; Avery, Anthony ; Hibbert, Peter ; Makeham, Meredith ; Donaldson, Liam J. ; Sheikh, Aziz

Age and Ageing, Sept, 2017, Vol.46(5), p.833(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-0729

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of unsafe primary care for older adults: a mixed-methods analysis of patient safety incident reports.(Author abstract)

Cooper, Alison ; Edwards, Adrian ; Evans, Huw P. ; Williams, Huw ; Avery, Anthony ; Hibbert, Peter ; Makeham, Meredith ; Donaldson, Liam J. ; Sheikh, Aziz

Age and Ageing, 2017, Vol.46(5), p.833(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-0729

Toàn văn sẵn có

5
Sources of unsafe primary care for older adults: a mixed-methods analysis of patient safety incident reports
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of unsafe primary care for older adults: a mixed-methods analysis of patient safety incident reports

Cooper, Alison ; Edwards, Adrian ; Williams, Huw ; Evans, Huw P. ; Avery, Anthony ; Hibbert, Peter ; Makeham, Meredith ; Sheikh, Aziz ; J. Donaldson, Liam ; Carson-Stevens, Andrew

Age and Ageing, 09/2017, 09/01/2017, Vol.46(5), pp.833-839 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-0729 ; E-ISSN: 1468-2834 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afx044

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...