skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in International Business Ethics? A Comparative Study of Ethical Philosophies, Thinking Style, and Ethical Decision-Making Between US and Korean Managers

Paik, Yongsun ; Lee, Jong ; Pak, Yong

Journal of Business Ethics, May 2019, Vol.156(3), pp.839-855 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-017-3629-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in International Business Ethics? A Comparative Study of Ethical Philosophies, Thinking Style, and Ethical Decision-Making Between US and Korean Managers.(Report)

Paik, Yongsun ; Lee, Jong Min ; Pak, Yong Suhk

Journal of Business Ethics, 2019, Vol.156(3), p.839(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-4544 ; DOI: 10.1007/s10551-017-3629-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in International Business Ethics? A Comparative Study of Ethical Philosophies, Thinking Style, and Ethical Decision-Making Between US and Korean Managers

Paik, Yongsun ; Lee, Jong Min ; Pak, Yong Suhk

Journal of Business Ethics, 2019, Vol.156(3), pp.839-855 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-017-3629-9

Toàn văn sẵn có

4
Convergence in International Business Ethics? A Comparative Study of Ethical Philosophies, Thinking Style, and Ethical Decision-Making Between US and Korean Managers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in International Business Ethics? A Comparative Study of Ethical Philosophies, Thinking Style, and Ethical Decision-Making Between US and Korean Managers

Paik, Yongsun ; Lee, Jong Min ; Pak, Yong Suhk

Journal of Business Ethics, 5/2019, Vol.156(3), pp.839-855 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-017-3629-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...