skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín

Bolaños Florido, Leidy

Historia Crítica, Jan-Mar 2016, Issue 59, pp.190-193 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit59.2016.11

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santamaría-Delgado, Carolina. Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950. Bogotá: Universidad Javeriana y Banco de la República, 2014, 234 pp

Bolaños Florido, Leidy Paola

Historia Crítica, 01 March 2016, Issue 59, pp.190-193 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152 ; DOI: 10.7440/histcrit59.2016.11

Toàn văn sẵn có

3
Santamaría-Delgado, Carolina. Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950. Bogotá: Universidad Javeriana y Banco de la República, 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santamaría-Delgado, Carolina. Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950. Bogotá: Universidad Javeriana y Banco de la República, 2014

Bolaños Florido, Leidy Paola

Historia Crítica No.40, 01/31/2016, Vol.59, pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit59.2016.11

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santamaría-Delgado, Carolina. Vitrolas, rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950. Bogotá: Universidad Javeriana y Banco de la República, 2014

Leidy Paola Bolaños Florido

Historia Crítica, 01 January 2016, Vol.59, pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152 ; DOI: 10.7440/histcrit59.2016.11

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...