skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang , Mingkui ; Pu , Jincheng

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of environmental sciences (China), 2011, Vol.23(4), pp.607-15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 21793403 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils - Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils - Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Mingkui ; Zhang ; Jincheng ; Pu

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

5
Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 4/2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...