skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options

Schaap, Linze ; Daemen, Harry

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-3-531-18762-4 ; E-ISBN: 978-3-531-18763-1 ; DOI: 10.1007/978-3-531-18763-1

Toàn văn sẵn có

2
Renewal in European Local Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewal in European Local Democracies

Schaap, Linze ; Daemen, Harry

Dawsonera

ISBN10: 3531187627 ; ISBN13: 9783531187624 ; E-ISBN10: 3531187635 ; E-ISBN13: 9783531187631

Toàn văn sẵn có

3
Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options

Schaap, Linze (Editor) ; Daemen, Harry (Editor)

Urban and Regional Research International

SpringerLink Books

ISBN: 9783531187624 ; ISBN: 3531187627 ; E-ISBN: 9783531187631 ; E-ISBN: 3531187635 ; DOI: 10.1007/978-3-531-18763-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...