skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Risk based land management requires focus beyond the target contaminants—A case study involving weathered hydrocarbon contaminated soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk based land management requires focus beyond the target contaminants—A case study involving weathered hydrocarbon contaminated soils

Thavamani, Palanisami ; Smith, Euan ; Kavitha, Ramadass ; Mathieson, Grant ; Megharaj, Mallavarapu ; Srivastava, Prashant ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, 10/2015, Vol.4, C, pp.98-109

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 23521864 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2015.04.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk based land management requires focus beyond the target contaminants—A case study involving weathered hydrocarbon contaminated soils

Thavamani, Palanisami ; Smith, Euan ; Kavitha, Ramadass ; Mathieson, Grant ; Megharaj, Mallavarapu ; Srivastava, Prashant ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, October 2015, Vol.4, pp.98-109

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2015.04.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk based land management requires focus beyond the target contaminants -- A case study involving weathered hydrocarbon contaminated soils

Environmental Technology & Innovation, 2015, Vol.4, p.98(12)

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.1016/j.eti.2015.04.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...