skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early -- but modest -- gender differences in focal aspects of childhood temperament.(Report)

Gagne, Jeffrey R. ; Miller, Michele M. ; Goldsmith, H. Hill

Personality and Individual Differences, July, 2013, Vol.55(2), p.95(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0191-8869

Toàn văn sẵn có

2
Early—but modest—gender differences in focal aspects of childhood temperament
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early—but modest—gender differences in focal aspects of childhood temperament

Gagne, Jeffrey R. ; Miller, Michele M. ; Goldsmith, H. Hill

Personality and Individual Differences, 7/2013, Vol.55(2), pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2013.02.006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early-but modest-gender differences in focal aspects of childhood temperament

Gagne, Jeffrey R ; Miller, Michele M ; Goldsmith, H Hill

Personality and individual differences, July 2013, Vol.55(2), pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0191-8869 ; PMID: 24958978 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early—but modest—gender differences in focal aspects of childhood temperament

Gagne, Jeffrey R ; Miller, Michele M ; Goldsmith, H. Hill

Personality and Individual Differences, July 2013, Vol.55(2), pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2013.02.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...