skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ, 2014, Vol.2, p.e438 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ, 2014, Vol.2, pp.e438 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2167-8359 ; PMID: 24949250 Version:1 ; DOI: 10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ, Jun 10, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21678359 ; DOI: 10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ, June 10, 2014, Vol.2, p.e438 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ, June 10, 2014, Vol.2, p.e438 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Christopher Hassall

PeerJ (San Francisco, CA), 01 June 2014, Vol.2, p.e438 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.438

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...