skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved cook stove adoption and impact assessment: A proposed methodology

Troncoso, Karin ; Armendáriz, Cynthia ; Alatorre, Silvia

Energy Policy, November 2013, Vol.62, pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0301-4215 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2013.07.074

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved cook stove adoption and impact assessment: A proposed methodology

Troncoso, Karin ; Armendáriz, Cynthia ; Alatorre, Silvia

Energy Policy, Nov 2013, Vol.62, p.637 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2013.07.074

Toàn văn sẵn có

3
Improved cook stove adoption and impact assessment: A proposed methodology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved cook stove adoption and impact assessment: A proposed methodology

Troncoso, Karin ; Armendáriz, Cynthia ; Alatorre, Silvia

Energy Policy, 11/2013, Vol.62, C, pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014215 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...