skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrosine phosphorylation is required for ehrlichial internalization and replication in P388D1 cells

Zhang, Y ; Rikihisa, Y

Infection and Immunity, 1997, Vol. 65(7), p.2959 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9199472

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrosine phosphorylation is required for ehrlichial internalization and replication in P388D1 cells

Zhang, Y ; Rikihisa, Y

Infection and immunity, July 1997, Vol.65(7), pp.2959-64 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9199472 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...