skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Quality and Life Satisfaction: Subjective Versus Objective Measures of Air Quality.(Report)(Author abstract)

Liao, Pei-Shan ; Shaw, Daigee ; Lin, Yih-Ming

Social Indicators Research, 2015, Vol.124(2), p.599(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Quality and Life Satisfaction: Subjective Versus Objective Measures of Air Quality.(Report)(Author abstract)

Liao, Pei-Shan ; Shaw, Daigee ; Lin, Yih-Ming

Social Indicators Research, 2015, Vol.124(2), p.599(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Quality and Life Satisfaction: Subjective Versus Objective Measures of Air Quality

Liao, Pei-shan ; Shaw, Daigee ; Lin, Yih-ming

Social Indicators Research, 2015, Vol.124(2), pp.599-616 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-014-0799-z

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Quality and Life Satisfaction: Subjective Versus Objective Measures of Air Quality

Liao, Pei-Shan ; Shaw, Daigee ; Lin, Yih-Ming

Social Indicators Research, Nov 2015, Vol.124(2), pp.599-616 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921 ; DOI: 10.1007/s11205-014-0799-z

Toàn văn sẵn có

5
Environmental Quality and Life Satisfaction: Subjective Versus Objective Measures of Air Quality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Quality and Life Satisfaction: Subjective Versus Objective Measures of Air Quality

Liao, Pei-Shan ; Shaw, Daigee ; Lin, Yih-Ming

Social Indicators Research, 11/2015, Vol.124(2), pp.599-616 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-014-0799-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...