skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of entrepreneurial ecosystems in remote islands and core regions

Freitas, Carmen ; Kitson, Michael

Island Studies Journal, May 2018, Vol.13(1), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 17152593 ; DOI: 10.24043/isj.44

Toàn văn sẵn có

2
Perceptions of entrepreneurial ecosystems in remote islands and core regions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of entrepreneurial ecosystems in remote islands and core regions

Freitas, Carmen ; Kitson, Michael

Island Studies Journal, 5/2018, Vol.13(1), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 17152593 ; DOI: http://dx.doi.org/10.24043/isj.44

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of entrepreneurial ecosystems in remote islands and core regions.(Survey)

Freitas, Carmen ; Kitson, Michael

Island Studies Journal, 2018, Vol.13(1), p.267(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1715-2593 ; DOI: 10.24043/isj.44

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...