skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis

Richardson, Jennifer C ; Maeda, Yukiko ; Lv, Jing ; Caskurlu, Secil

Computers in Human Behavior, June 2017, Vol.71, pp.402-417 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis.(Report)

Richardson, Jennifer C. ; Maeda, Yukiko ; Lv, Jing ; Caskurlu, Secil

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.71, p.402(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis.(Report)

Richardson, Jennifer C. ; Maeda, Yukiko ; Lv, Jing ; Caskurlu, Secil

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.71, p.402(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis.(Report)

Richardson, Jennifer C. ; Maeda, Yukiko ; Lv, Jing ; Caskurlu, Secil

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.71, p.402 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.001

Toàn văn sẵn có

5
Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in relation to students' satisfaction and learning in the online environment: A meta-analysis

Richardson, Jennifer C. ; Maeda, Yukiko ; Lv, Jing ; Caskurlu, Secil

Computers in Human Behavior, 06/2017, Vol.71, C, pp.402-417 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...