skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling of quasi-static adiabatic bubble formation, growth and detachment for low Bond numbers

Lesage, Frédéric J. ; Cotton, James S. ; Robinson, Anthony J.

Chemical Engineering Science, 18 December 2013, Vol.104, pp.742-754 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0009-2509 ; DOI: 10.1016/j.ces.2013.10.009

Toàn văn sẵn có

2
Modelling of quasi-static adiabatic bubble formation, growth and detachment for low Bond numbers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling of quasi-static adiabatic bubble formation, growth and detachment for low Bond numbers

Lesage, Frédéric J. ; Cotton, James S. ; Robinson, Anthony J.

Chemical Engineering Science, 12/2013, Vol.104, C, pp.742-754 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00092509 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2013.10.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...