skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Preview Controller for Discrete-Time Systems Based on LMI

Li Li ; Fucheng Liao

Mathematical problems in engineering, 01 January 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1024-123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; DOI: 10.1155/2015/179126

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Preview Controller for Discrete-Time Systems Based on LMI

Li, Li ; Liao, Fucheng; Yebra, Luis J

Mathematical Problems in Engineering, 2015, Vol.2015, 12 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1024-123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; DOI: 10.1155/2015/179126

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a preview controller for discrete-time systems based on LMI.(Research Article)(Report)

Li, Li ; Liao, Fucheng

Mathematical Problems in Engineering, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1024-123X ; DOI: 10.1155/2015/179126

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Preview Controller for Discrete-Time Systems Based on LMI.(Research Article)

Li, Li ; Liao, Fucheng

Mathematical Problems in Engineering, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1024-123X ; DOI: 10.1155/2015/179126

Truy cập trực tuyến

5
Design of a Preview Controller for Discrete-Time Systems Based on LMI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Preview Controller for Discrete-Time Systems Based on LMI

Li, Li ; Liao, Fucheng

Mathematical Problems in Engineering, 2015, Vol.2015, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1024-123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2015/179126

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Preview Controller for Discrete-Time Systems Based on LMI

Li, Li ; Liao, Fucheng

Mathematical Problems in Engineering, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 15635147 ; DOI: 10.1155/2015/179126

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...