skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open-Source Assisted Laboratory Automation through Graphical User Interfaces and 3D Printers: Application to Equipment Hyphenation for Higher-Order Data Generation.(Report)

Siano, Gabriel G. ; Montemurro, Milagros ; Alcara Z, Mirta R. ; Goicoechea, Ha@Ctor C.

Analytical Chemistry, Oct 17, 2017, Vol.89(20), p.10667(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-2700

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open-Source Assisted Laboratory Automation through Graphical User Interfaces and 3D Printers: Application to Equipment Hyphenation for Higher-Order Data Generation

Siano, Gabriel G ; Montemurro, Milagros ; Alcaráz, Mirta R ; Goicoechea, Héctor C

Analytical chemistry, 17 October 2017, Vol.89(20), pp.10667-10672 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 28903001 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.analchem.7b02758

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...