skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variabilidad morfológica y evaluación agronómica de maukas Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl. del norte peruano

Seminario, Juan F ; Valderrama, Miguel A

Revista Peruana de Biología, 01 December 2012, Vol.19(3), pp.249-256

SciELO

ISSN: 1727-9933 ; E-ISSN: 1727-9933

Toàn văn sẵn có

2
Variabilidad morfológica y evaluación agronómica de maukas Mirabilis expansa(Ruiz & Pav.) Standl. del norte peruano
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variabilidad morfológica y evaluación agronómica de maukas Mirabilis expansa(Ruiz & Pav.) Standl. del norte peruano

Seminario, Juan F. ; Valderrama, Miguel A.

Revista Peruana de Biología, 06/12/2013, Vol.19(3)

CrossRef

ISSN: 1561-0837 ; E-ISSN: 1727-9933 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v19i3.1001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variabilidad morfológica y evaluación agronómica de maukas Mirabilis expansa(Ruiz & Pav.) Standl. del norte peruano

Juan F. Seminario ; Miguel A. Valderrama

Revista Peruana de Biología, 01 June 2013, Vol.19(3), pp.249-256

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1561-0837 ; E-ISSN: 1727-9933 ; DOI: 10.15381/rpb.v19i3.1001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...