skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

Leiss, Amelia C

International Organization, 1955, Vol.9(1), pp.194-212 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S002081830002258X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

Leiss, Amelia C.

International Organization, 1 February 1955, Vol.9(1), pp.194-212 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088

Toàn văn sẵn có

3
Selected Bibliography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

Leiss, Amelia C.

International Organization, 02/1955, Vol.9(1), pp.194-212 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S002081830002258X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...