skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Forkhead Box m1 Transcription Factor Stimulates the Proliferation of Tumor Cells during Development of Lung Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forkhead Box m1 Transcription Factor Stimulates the Proliferation of Tumor Cells during Development of Lung Cancer

Kim, Il-Man ; Ackerson, Timothy ; Ramakrishna, Sneha ; Tretiakova, Maria ; Wang, I-Ching ; Kalin, Tanya V. ; Major, Michael L. ; Gusarova, Galina A. ; Yoder, Helena M. ; Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V.

Cancer Research, 02/15/2006, Vol.66(4), pp.2153-2161 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-05-3003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forkhead Box m1 transcription factor stimulates the proliferation of tumor cells during development of lung cancer

Kim, Il-Man ; Ackerson, Timothy ; Ramakrishna, Sneha ; Tretiakova, Maria ; Wang, I-Ching ; Kalin, Tanya V ; Major, Michael L ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

Cancer research, 15 February 2006, Vol.66(4), pp.2153-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16489016 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...