skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid And Interface Science, 15 January 2017, Vol.486, pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid And Interface Science, Jan 15, 2017, Vol.486, p.211(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

3
Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid and Interface Science, 01/2017, Vol.486, C, pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00219797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal.(Report)

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid And Interface Science, Jan 15, 2017, Vol.486, p.211 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of colloid and interface science, 15 January 2017, Vol.486, pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-7103 ; PMID: 27710823 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...