skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Metals

Lu, K.

Science, 16 April 2010, Vol.328(5976), pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1185866

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Metals

Lu, K.

Science, 16 April 2010, Vol.328(5976), pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1185866

Toàn văn sẵn có

3
The Future of Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Metals

Lu, K.

Science, 04/16/2010, Vol.328(5976), pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1185866

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials science. The future of metals

Lu, K

Science (New York, N.Y.), 16 April 2010, Vol.328(5976), pp.319-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20395503 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1185866

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...