skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5—9, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5—9, 2015, Proceedings, Part III

Navab, Nassir ; Hornegger, Joachim ; Wells, William ; Frangi, Alejandro

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-24573-7 ; E-ISBN: 978-3-319-24574-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4

Toàn văn sẵn có

2
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015: 18th International Conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015: 18th International Conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, Proceedings, Part III

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Navab, Nassir (Editor) ; Hornegger, Joachim (Editor) ; Wells, William M (Editor) ; Frangi, Alejandro F (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

SpringerLink Books

ISBN: 9783319245737 ; ISBN: 3319245732 ; E-ISBN: 9783319245744 ; E-ISBN: 3319245740 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...