skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient awareness: From random noise to digital closeness in online social networks

Levordashka, Ana ; Utz, Sonja

Computers in Human Behavior, July 2016, Vol.60, pp.147-154 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.037

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient awareness: From random noise to digital closeness in online social networks

Levordashka, Ana ; Utz, Sonja

Computers in Human Behavior, 2016, Vol.60, p.147(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.037

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient awareness: From random noise to digital closeness in online social networks.(Report)

Levordashka, Ana ; Utz, Sonja

Computers in Human Behavior, 2016, Vol.60, p.147 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.037

Toàn văn sẵn có

4
Ambient awareness: From random noise to digital closeness in online social networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient awareness: From random noise to digital closeness in online social networks

Levordashka, Ana ; Utz, Sonja

Computers in Human Behavior, 07/2016, Vol.60, C, pp.147-154 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...