skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The cognitive and neural time course of empathy and sympathy: An electrical neuroimaging study on self–other interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cognitive and neural time course of empathy and sympathy: An electrical neuroimaging study on self–other interaction

Thirioux, B. ; Mercier, M.R. ; Blanke, O. ; Berthoz, A.

Neuroscience, 05/2014, Vol.267, C, pp.286-306 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2014.02.024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cognitive and neural time course of empathy and sympathy: An electrical neuroimaging study on self–other interaction

Thirioux, B ; Mercier, M.R ; Blanke, O ; Berthoz, A

Neuroscience, 16 May 2014, Vol.267, pp.286-306 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2014.02.024

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cognitive and neural time course of empathy and sympathy: an electrical neuroimaging study on self-other interaction

Thirioux, B ; Mercier, M R ; Blanke, O ; Berthoz, A

Neuroscience, 16 May 2014, Vol.267, pp.286-306 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7544 ; PMID: 24583040 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2014.02.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...