skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite-austenite dual phases.(Metals)

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), p.3720(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), pp.3720-3734 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

3
Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 11/1/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...