skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of Hazardous Materials, 3/2012, Vol.209-210, C, pp.478-483 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.01.058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of Hazardous Materials, 30 March 2012, Vol.209-210, pp.478-483 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.01.058

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt-Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of hazardous materials, 30 March 2012, Vol.209-210, pp.478-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 22316685 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.01.058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...