skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the Life Cycle

Kinder, Donald R.

Science, 30 June 2006, Vol.312(5782), pp.1905-1908 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the life cycle.(PERSPECTIVE)(Essay)

Kinder, Donald R.

Science, June 30, 2006, Vol.312(5782), p.1905(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the life cycle.(PERSPECTIVE)(Essay)

Kinder, Donald R.

Science, June 30, 2006, Vol.312(5782), p.1905(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the Life Cycle

Kinder, Donald R.

Science, 30 June 2006, Vol.312(5782), pp.1905-1908 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the Life Cycle

Kinder , Donald R.

Science, 2006, Vol.312(5782), pp.1905-1908 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

6
Politics and the Life Cycle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the Life Cycle

Kinder, D. R.

Science, 06/30/2006, Vol.312(5782), pp.1905-1908 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1127891

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and the life cycle

Kinder, Donald R

Science (New York, N.Y.), 30 June 2006, Vol.312(5782), pp.1905-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 16809527 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...