skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Zircon U–Pb dating from the mafic enclaves in the Tanzawa Tonalitic Pluton, Japan: Implications for arc history and formation age of the lower-crust
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zircon U–Pb dating from the mafic enclaves in the Tanzawa Tonalitic Pluton, Japan: Implications for arc history and formation age of the lower-crust

Suzuki, Kazue ; Yamamoto, Shinji ; Sawaki, Yusuke ; Aoki, Kazumasa ; Omori, Soichi ; Kon, Yoshiaki ; Hirata, Takafumi ; Li, Yibing ; Takaya, Yutaro ; Fujinaga, Koichiro ; Kato, Yasuhiro ; Maruyama, Shigenori

Lithos, 05/2014, Vol.196-197, C, pp.301-320 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00244937 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2014.02.010

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zircon U–Pb dating from the mafic enclaves in the Tanzawa Tonalitic Pluton, Japan: Implications for arc history and formation age of the lower-crust

Suzuki, Kazue ; Yamamoto, Shinji ; Sawaki, Yusuke ; Aoki, Kazumasa ; Omori, Soichi ; Kon, Yoshiaki ; Hirata, Takafumi ; Li, Yibing ; Takaya, Yutaro ; Fujinaga, Koichiro ; Kato, Yasuhiro ; Maruyama, Shigenori

LITHOS, May 2014, Vol.196-197, pp.301-320 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0024-4937 ; E-ISSN: 1872-6143 ; DOI: 10.1016/j.lithos.2014.02.010

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...