skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services 11 Medical and Health Sciences 1103 Clinical Sciences

Mills, L ; Meiser, B ; Ahmad, R ; Schofield, Pr ; Peate, M ; Levitan, C ; Trevena, L ; Barlow-Stewart, K ; Dobbins, T ; Christensen, H ; Sherman, Ka ; Dunlop, K ; Mitchell, Pb

University of New South Wales

ISSN: 1471-244X ; E-ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression

Mills, Llewellyn ; Meiser, Bettina ; Ahmad, Raghib ; Schofield, Peter R ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Mitchell, Philip B

BMC Psychiatry, 2019, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2 ; PMCID: 6337794 ; PMID: 30654777

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression.(Report)

Mills, Llewellyn ; Meiser, Bettina ; Ahmad, Raghib ; Schofield, Peter R. ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Trevena, Lyndal ; Barlow - Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A. ; Dunlop, Kate ; Mitchell, Philip B.

BMC Psychiatry, Jan 17, 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression.(Report)

Mills, Llewellyn ; Meiser, Bettina ; Ahmad, Raghib ; Schofield, Peter R. ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A. ; Dunlop, Kate ; Mitchell, Philip B.

BMC Psychiatry, Jan 17, 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression

Mills, Llewellyn ; Meiser, Bettina ; Schofield, Peter ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry ; Dunlop, Kate ; Mitchell, Philip

BMC Psychiatry, 2019, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1471244X ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression

Mills, Llewellyn ; Meiser, Bettina ; Ahmad, Raghib ; Schofield, Peter R ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Mitchell, Philip B

BMC psychiatry, 17 January 2019, Vol.19(1), pp.29 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-244X ; PMID: 30654777 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

7
A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression

Mills, Llewellyn ; Meiser, Bettina ; Ahmad, Raghib ; Schofield, Peter R. ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Trevena, Lyndal ; Barlow-Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A. ; Dunlop, Kate ; Mitchell, Philip B.

BMC Psychiatry, 12/2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-244X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cluster randomized controlled trial of an online psychoeducational intervention for people with a family history of depression

Llewellyn Mills ; Bettina Meiser ; Raghib Ahmad ; Peter R. Schofield ; Michelle Peate ; Charlene Levitan ; Lyndal Trevena ; Kristine Barlow-Stewart ; Timothy Dobbins ; Helen Christensen ; Kerry A. Sherman ; Kate Dunlop ; Philip B. Mitchell

BMC Psychiatry, 01 January 2019, Vol.19(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/s12888-018-1994-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...