skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy

Zhao, Jinjun ; Chen, Zhirui

World Scientific Books (World Scientific Publishing Co.)

ISBN: 9781938134043 ; E-ISBN: 9781938134050 ; E-ISBN: 9781938134067 ; DOI: 10.1142/u002

Toàn văn sẵn có

2
Participation and interaction: the theory and practice of china's diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and interaction: the theory and practice of china's diplomacy

Zhao, Jinjun ; Chen, Zhirui

Dawsonera

ISBN10: 1938134044 ; ISBN13: 9781938134043 ; E-ISBN10: 1938134052 ; E-ISBN13: 9781938134050

Toàn văn sẵn có

3
Participation and interaction the theory and practice of China’s diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and interaction the theory and practice of China’s diplomacy

Zhao, Jinjun

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781938134043

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...