skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Do Legislators Defy Popular Sovereignty? Testing Theories of Minority Representation Using DOMA.(Defense of Marriage Act)(Author abstract)

Bishin, Benjamin G. ; Smith, Charles Anthony

Political Research Quarterly, Dec, 2013, Vol.66(4), p.794-803 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1065-9129

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Do Legislators Defy Popular Sovereignty? Testing Theories of Minority Representation Using DOMA

Bishin, Benjamin G. ; Smith, Charles Anthony

Political Research Quarterly, 1 December 2013, Vol.66(4), pp.794-803 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10659129

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Do Legislators Defy Popular Sovereignty? Testing Theories of Minority Representation Using DOMA

Bishin, Benjamin G ; Smith, Charles Anthony

Political Research Quarterly, December 2013, Vol.66(4), pp.794-803 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912913475875

Toàn văn sẵn có

4
When Do Legislators Defy Popular Sovereignty? Testing Theories of Minority Representation Using DOMA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Do Legislators Defy Popular Sovereignty? Testing Theories of Minority Representation Using DOMA

Bishin, Benjamin G. ; Smith, Charles Anthony

Political Research Quarterly, 12/2013, Vol.66(4), pp.794-803 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1065912913475875

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...