skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological realignment in the contemporary U.S. electorate revisited *.(Campaigns and Elections)

Schreckhise, William D. ; Shields, Todd G.

Social Science Quarterly, Sept, 2003, Vol.84(3), p.596(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological Realignment in the Contemporary U.S. Electorate Revisited *

Schreckhise, William D. ; Shields, Todd G.

Social Science Quarterly, September 2003, Vol.84(3), pp.596-612 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/1540-6237.8403007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological realignment in the contemporary U.S. electorate revisited*

Schreckhise, William ; Shields, Todd

Social Science Quarterly, Sep 2003, Vol.84(3), pp.596-612 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00384941

Toàn văn sẵn có

4
Ideological Realignment in the Contemporary U.S. Electorate Revisited*
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological Realignment in the Contemporary U.S. Electorate Revisited*

Schreckhise, William D. ; Shields, Todd G.

Social Science Quarterly, 09/2003, Vol.84(3), pp.596-612 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1540-6237.8403007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...