skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Privatisation of immigration detention facilities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatisation of immigration detention facilities

Saadi, Altaf ; Tesema, Lello

The Lancet, 06/2019, Vol.393(10188), p.2299 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30351-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatisation of immigration detention facilities

Saadi, Altaf ; Tesema, Lello

The Lancet, 08 June 2019, Vol.393(10188), pp.2299-2299 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30351-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privatisation of immigration detention facilities

Saadi, Altaf ; Tesema, Lello

Lancet (London, England), 08 June 2019, Vol.393(10188), pp.2299 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 31122666 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30351-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...