skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: free g?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AORTIC DISEASE: BARBITURATE POISONING

Cree, G E

Bristol medico-chirurgical journal (1963), April 1965, Vol.80, pp.29-33

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0308-6356 ; PMID: 14274173 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aortic Disease: Barbiturate Poisoning
Clinico-Pathological Conference

Hewer, T. F

Bristol Medico-Chirurgical Journal, 1965, Vol.80(2), p.29-33

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0308-6356 ; PMCID: 5040305 ; PMID: 14274173

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...