skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide comparison of medieval and modern mycobacterium leprae.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Schuenemann, Verena J. ; Singh, Pushpendra ; Mendum, Thomas A. ; Krause - Kyora, Ben ; Jager, Gunter ; Bos, Kirsten I. ; Herbig, Alexander ; Economou, Christos ; Benjak, Andrej ; Busso, Philippe ; Nebel, Almut ; Boldsen, Jesper L. ; Kjellstrom, Anna ; Wu, Huihai ; Stewart, Graham R. ; Taylor, G. Michael ; Bauer, Peter ; Lee, Oona Y. - C. ; Wu, Houdini H. T. ; Minnikin, David E. ; Besra, Gurdyal S. ; Tucker, Katie ; Roffey, Simon ; Sow, Samba O. ; Cole, Stewart T. ; Nieselt, Kay ; Krausell, Johannes

Science, July 12, 2013, Vol.341(6142), p.179(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide comparison of medieval and modern mycobacterium leprae.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Schuenemann, Verena J. ; Singh, Pushpendra ; Mendum, Thomas A. ; Krause - Kyora, Ben ; Jager, Gunter ; Bos, Kirsten I. ; Herbig, Alexander ; Economou, Christos ; Benjak, Andrej ; Busso, Philippe ; Nebel, Almut ; Boldsen, Jesper L. ; Kjellstrom, Anna ; Wu, Huihai ; Stewart, Graham R. ; Taylor, G. Michael ; Bauer, Peter ; Lee, Oona Y. - C. ; Wu, Houdini H. T. ; Minnikin, David E. ; Besra, Gurdyal S. ; Tucker, Katie ; Roffey, Simon ; Sow, Samba O. ; Cole, Stewart T. ; Nieselt, Kay ; Krausell, Johannes

Science, July 12, 2013, Vol.341(6142), p.179(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Genome-Wide Comparison of Medieval and Modern Mycobacterium leprae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Comparison of Medieval and Modern Mycobacterium leprae

Schuenemann, V. J. ; Singh, P. ; Mendum, T. A. ; Krause-Kyora, B. ; Jager, G. ; Bos, K. I. ; Herbig, A. ; Economou, C. ; Benjak, A. ; Busso, P. ; Nebel, A. ; Boldsen, J. L. ; Kjellstrom, A. ; Wu, H. ; Stewart, G. R. ; Taylor, G. M. ; Bauer, P. ; Lee, O. Y.- C. ; Wu, H. H. T. ; Minnikin, D. E. ; Besra, G. S. ; Tucker, K. ; Roffey, S. ; Sow, S. O. ; Cole, S. T. ; Nieselt, K. ; Krause, J.

Science, 07/12/2013, Vol.341(6142), pp.179-183 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1238286

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide comparison of medieval and modern Mycobacterium leprae

Schuenemann, Verena J ; Singh, Pushpendra ; Mendum, Thomas A ; Krause-Kyora, Ben ; Jäger, Günter ; Bos, Kirsten I ; Herbig, Alexander ; Economou, Christos ; Benjak, Andrej ; Busso, Philippe ; Nebel, Almut ; Boldsen, Jesper L ; Kjellström, Anna ; Wu, Huihai ; Stewart, Graham R ; Taylor, G Michael ; Bauer, Peter ; Lee, Oona Y-C ; Wu, Houdini H T ; Minnikin, David E ; Besra, Gurdyal S ; Tucker, Katie ; Roffey, Simon ; Sow, Samba O ; Cole, Stewart T ; Nieselt, Kay ; Krause, Johannes

Science (New York, N.Y.), 12 July 2013, Vol.341(6142), pp.179-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23765279 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1238286

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...