skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium.(ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)(Report)

Xu, Piao ; Leng, Yang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Huang, Chao ; Zhang, Chen ; Li, Fangling ; Cheng, Min

Applied Microbiology and Biotechnology, Jan 1, 2015, Vol.99(1), p.435(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5986-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium.(ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)(Report)

Xu, Piao ; Leng, Yang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Huang, Chao ; Zhang, Chen ; Li, Fangling ; Cheng, Min

Applied Microbiology and Biotechnology, Jan 1, 2015, Vol.99(1), p.435(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5986-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium

Xu , Piao ; Leng , Yang ; Zeng , Guangming ; Huang , Danlian ; Lai , Cui ; Zhao , Meihua ; Wei , Zhen ; Li , Ningjie ; Huang , Chao ; Zhang , Chen ; Li , Fangling ; Cheng , Min

Applied microbiology and biotechnology, 2015, Vol.99(1), pp.435-443 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0175-7598

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Leng, Yang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Huang, Chao ; Zhang, Chen ; Li, Fangling ; Cheng, Min

Applied Microbiology and Biotechnology, 2015, Vol.99(1), pp.435-443 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5986-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Leng, Yang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Huang, Chao ; Zhang, Chen ; Li, Fangling ; Cheng, Min

Applied Microbiology and Biotechnology, Jan 2015, Vol.99(1), pp.435-443 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01757598 ; E-ISSN: 14320614 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5986-y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Leng, Yang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Huang, Chao ; Zhang, Chen ; Li, Fangling ; Cheng, Min

Applied microbiology and biotechnology, January 2015, Vol.99(1), pp.435-43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0614 ; PMID: 25104033 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5986-y

Toàn văn sẵn có

7
Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium induced oxalic acid secretion and its role in metal uptake and detoxification mechanisms in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Leng, Yang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Huang, Chao ; Zhang, Chen ; Li, Fangling ; Cheng, Min

Applied Microbiology and Biotechnology, 1/2015, Vol.99(1), pp.435-443 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-014-5986-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...