skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Day in the Life: Navy Flight Surgeon Handles Helicopters and Sailors' Ills.(Report)

Voelker, Rebecca

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Sept 4, 2018, Vol.320(9), p.860(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7484

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Day in the Life: Navy Flight Surgeon Handles Helicopters and Sailors' Ills.(Report)

Voelker, Rebecca

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Sept 4, 2018, Vol.320(9), p.860(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0098-7484

Toàn văn không sẵn có

3
A Day in the Life: Navy Flight Surgeon Handles Helicopters and Sailors’ Ills
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Day in the Life: Navy Flight Surgeon Handles Helicopters and Sailors’ Ills

Voelker, Rebecca

JAMA, 09/04/2018, Vol.320(9), p.860 [Tạp chí có phản biện]

American Medical Association (via CrossRef)

ISSN: 0098-7484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2018.11451

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Day in the Life: Navy Flight Surgeon Handles Helicopters and Sailors' Ills

Voelker, Rebecca

JAMA, 04 September 2018, Vol.320(9), pp.860-861 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 30140918 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2018.11451

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...