skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input modality and working memory: Effects on second language text comprehension in a multimedia learning environment

Kozan, Kadir ; Ercetin, Gulcan ; Richardson, Jennifer C.

System, 2015, Vol.55, p.63(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0346-251X ; DOI: 10.1016/j.system.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

2
Input modality and working memory: Effects on second language text comprehension in a multimedia learning environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input modality and working memory: Effects on second language text comprehension in a multimedia learning environment

Kozan, Kadir ; Erçetin, Gülcan ; Richardson, Jennifer C.

System, 12/2015, Vol.55, C, pp.63-73 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0346251X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input modality and working memory: Effects on second language text comprehension in a multimedia learning environment

Kozan, Kadir ; Erçetin, Gülcan ; Richardson, Jennifer C

System, December 2015, Vol.55, pp.63-73 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0346-251X ; E-ISSN: 1879-3282 ; DOI: 10.1016/j.system.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...