skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistep superelasticity of Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Ga-Co-Cu microwires under stress-temperature coupling.(Report)

Ding, Zhiyi ; Liu, Dexing ; Qi, Qingli ; Zhang, Jianxing ; Yao, Yilin ; Zhang, Yong ; Cong, Daoyong ; Zhu, Jie

Acta Materialia, 2017, Vol.140, p.326 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.08.035

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistep superelasticity of Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Ga-Co-Cu microwires under stress-temperature coupling

Ding, Zhiyi ; Liu, Dexing ; Qi, Qingli ; Zhang, Jianxing ; Yao, Yilin ; Zhang, Yong ; Cong, Daoyong ; Zhu, Jie

Acta Materialia, 2017, Vol.140, p.326(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.08.035

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistep superelasticity of Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Ga-Co-Cu microwires under stress-temperature coupling

Ding, Zhiyi ; Liu, Dexing ; Qi, Qingli ; Zhang, Jianxing ; Yao, Yilin ; Zhang, Yong ; Cong, Daoyong ; Zhu, Jie

Acta Materialia, November 2017, Vol.140, pp.326-336 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.08.035

Toàn văn sẵn có

4
Multistep superelasticity of Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Ga-Co-Cu microwires under stress-temperature coupling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistep superelasticity of Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Ga-Co-Cu microwires under stress-temperature coupling

Ding, Zhiyi ; Liu, Dexing ; Qi, Qingli ; Zhang, Jianxing ; Yao, Yilin ; Zhang, Yong ; Cong, Daoyong ; Zhu, Jie

Acta Materialia, 11/2017, Vol.140, C, pp.326-336 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13596454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.08.035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...