skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements

Chelkha, Nisrine ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard; Combe, Isabelle (Editor)

Virus Research, 2018, Vol.251, pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0168-1702 ; E-ISSN: 1872-7492 ; DOI: 10.1016/j.virusres.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements.(Report)

Chelkha, Nisrine ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard

Virus Research, June 2, 2018, Vol.251, p.14 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-1702 ; DOI: 10.1016/j.virusres.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

3
Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements

Chelkha, Nisrine ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard

Virus Research, 06/2018, Vol.251, C, pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01681702 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.virusres.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements

Chelkha, Nisrine ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard

Virus research, 02 June 2018, Vol.251, pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-7492 ; PMID: 29715483 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.virusres.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements

Chelkha, Nisrine ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard

Virus Research, 02 June 2018, Vol.251, pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-1702 ; E-ISSN: 1872-7492 ; DOI: 10.1016/j.virusres.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...