skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of Hyperglycemia in Diabetic Rats With the Use of Microencapsulated Young Market Pig Islets

Jiang, X.-F. ; Qian, T.-L. ; Chen, D. ; Lu, H.-W. ; Xue, P. ; Yang, X.-W. ; Zhang, L.-H. ; Hu, Y.-Z. ; Zhang, D.-W.

Transplantation Proceedings, 2018, Vol.50(10), p.3895 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0041-1345 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.09.017

Toàn văn sẵn có

2
Correction of Hyperglycemia in Diabetic Rats With the Use of Microencapsulated Young Market Pig Islets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of Hyperglycemia in Diabetic Rats With the Use of Microencapsulated Young Market Pig Islets

Jiang, X.-F. ; Qian, T.-L. ; Chen, D. ; Lu, H.-W. ; Xue, P. ; Yang, X.-W. ; Zhang, L.-H. ; Hu, Y.-Z. ; Zhang, D.-W.

Transplantation Proceedings, 12/2018, Vol.50(10), pp.3895-3899 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00411345 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2018.09.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of Hyperglycemia in Diabetic Rats With the Use of Microencapsulated Young Market Pig Islets

Jiang, X.-F ; Qian, T.-L ; Chen, D ; Lu, H.-W ; Xue, P ; Yang, X.-W ; Zhang, L.-H ; Hu, Y.-Z ; Zhang, D.-W

Transplantation Proceedings, December 2018, Vol.50(10), pp.3895-3899 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.09.017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of Hyperglycemia in Diabetic Rats With the Use of Microencapsulated Young Market Pig Islets

Jiang, X-F ; Qian, T-L ; Chen, D ; Lu, H-W ; Xue, P ; Yang, X-W ; Zhang, L-H ; Hu, Y-Z ; Zhang, D-W

Transplantation proceedings, December 2018, Vol.50(10), pp.3895-3899 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2623 ; PMID: 30577283 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.09.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...