skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two to Tango: An Analysis of Brazilian-Argentine Relations

Mariano, Karina

Brazilian Political Science Review, Vol.7(1), pp.118-121 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

Toàn văn sẵn có

2
Two to tango: an analysis Brazilian-Argentine relations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two to tango: an analysis Brazilian-Argentine relations

Mariano, Karina Lilia Pasquariello

Brazilian Political Science Review, 2013, Vol.7(1), pp.118-121 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1981-38212013000100006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two to tango: an analysis Brazilian-Argentine relations

Mariano, Karina Lilia Pasquariello

Brazilian Political Science Review, January 2013, Vol.7(1), pp.118-121 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: 10.1590/S1981-38212013000100006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two to tango: an analysis Brazilian-Argentine relations

Karina Lilia Pasquariello Mariano

Brazilian Political Science Review, 01 April 2013, Vol.7(1), pp.118-121 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...