skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study

Keane, Miriam C ; Galettis, Rachel A ; Mills, Richard A D ; Coster, Douglas J ; Williams, Keryn A

British Journal of Ophthalmology, 18 February 2016 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: 10.1136/bjophthalmol-2015-307792 ; PMID: 26892633

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study

Keane, Miriam C ; Galettis, Rachel A ; Mills, Richard A D ; Coster, Douglas J ; Williams, Keryn A

The British journal of ophthalmology, November 2016, Vol.100(11), pp.1569-1575 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-2079 ; PMID: 26892633 Version:1 ; DOI: 10.1136/bjophthalmol-2015-307792

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study

Keane, Miriam C ; Galettis, Rachel A ; Mills, Richard A D ; Coster, Douglas J ; Williams, Keryn A

British Journal of Ophthalmology, 2016, Vol.100(11), p.1569(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-1161

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study

Keane, Miriam C ; Galettis, Rachel A ; Mills, Richard A D ; Coster, Douglas J ; Williams, Keryn A

British Journal of Ophthalmology, 2016, Vol.100(11), p.1569(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-1161

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study

Keane, Miriam C ; Galettis, Rachel A ; Mills, Richard A D ; Coster, Douglas J ; Williams, Keryn A

British Journal of Ophthalmology, Nov, 2016, Vol.100(11), p.1569(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-1161

Truy cập trực tuyến

6
A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of endothelial and penetrating keratoplasty outcomes following failed penetrating keratoplasty: a registry study

Keane, Miriam C ; Galettis, Rachel A ; Mills, Richard A D ; Coster, Douglas J ; Williams, Keryn A

British Journal of Ophthalmology, 11/2016, Vol.100(11), pp.1569-1575 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2015-307792

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...