skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A selective review of simulated driving studies: Combining naturalistic and hybrid paradigms, analysis approaches, and future directions

Calhoun, V. D. ; Pearlson, G. D.

Neuroimage, Jan 2, 2012, Vol.59(1), p.25(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A selective review of simulated driving studies: Combining naturalistic and hybrid paradigms, analysis approaches, and future directions

Calhoun, V.D ; Pearlson, G.D

NeuroImage, 02 January 2012, Vol.59(1), pp.25-35 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.06.037

Toàn văn sẵn có

3
A selective review of simulated driving studies: Combining naturalistic and hybrid paradigms, analysis approaches, and future directions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A selective review of simulated driving studies: Combining naturalistic and hybrid paradigms, analysis approaches, and future directions

Calhoun, V.D. ; Pearlson, G.D.

NeuroImage, 01/2012, Vol.59(1), pp.25-35 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.06.037

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A selective review of simulated driving studies: Combining naturalistic and hybrid paradigms, analysis approaches, and future directions

Calhoun, V D ; Pearlson, G D

NeuroImage, 02 January 2012, Vol.59(1), pp.25-35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 21718791 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.06.037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...