skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in faith.(FAITH)

Roy, Olivier

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.7(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in Faith

Roy, Olivier

World Policy Journal, 1 December 2011, Vol.28(4), pp.7-13 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in Faith

Roy, Olivier

World Policy Journal, Winter 2011/2012, Vol.28(4), p.7 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 07402775 ; DOI: 10.1177/0740277511434079

Toàn văn sẵn có

4
Breakthroughs in Faith
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in Faith

Roy, Olivier

World Policy Journal, 2011, Vol.28(4), pp.7-13 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0740277511434079

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...