skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rural Democracy in China : The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China : The Role of Village Elections

He, Baogang

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9780230607316 E-ISBN: 0230607314 DOI: 10.1057/9780230607316 ISBN: 9780230600164

Toàn văn sẵn có

2
Rural Democracy in China: The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China: The Role of Village Elections

He, Baogang

Dawsonera

ISBN10: 0230600166 ; ISBN13: 9780230600164 ; E-ISBN10: 0230607314 ; E-ISBN13: 9780230607316

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...